Sunday, March 29, 2015

മുന്നേറ്റം അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ രേഖ

മുന്നേറ്റം അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ രേഖ ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ 30/ 3/ 15 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ച ഗൌരവമായി കാണുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?