flash news

കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം മത്സര പരിപാടികളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നു

Wednesday, May 13, 2015


01/06/2015 നു  ഉണ്ടാ കാവുന്ന  ഒഴിവുകൾ തസ്തിക തിരിച്ചു  14 / 5 / 2015  നു  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പികേണ്ടാതാണ് . ഒഴിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ആയതു  അറിയികേണ്ടാതാണ് .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?