FLASH


പുതിയ സർക്കുലർ / ഗവ. ഓർഡർ എന്നിവ NEW ORDERS @ CIRCULARS എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. .....

::: പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ എൽ പി ,യു പി ,സ്കൂൾകായികമേള :::: 23 .01 .2018 ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച പയ്യന്നൂർ AKASGVHSS ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.::: കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവശ്യമായ പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. --- പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുക

Thursday, May 28, 2015

AcnbpsS Csâ³Uv

2015  Pq¬ amks¯ AcnbpsS  Csâ³Uv  ]mÊm¡nbn«pണ്ട് ­.  DSs\ ssI¸än  AXmXv tI{µ§fn \n¶pw Acn  FSpt¡­Xm¬v .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?