flash news

അറിയിപ്പ് :കലോത്സവം വെബ് സൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്/// സമ്പൂർണ യൂസർ നൈം ,പാസ് വേഡ് ഉപയോഗിക്കുക///2017-18 വർഷത്തെ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നവമ്പർ 1,2,3,4 തീയ്യതികളിൽ SABT HSS തായനേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.///

Thursday, May 28, 2015

AcnbpsS Csâ³Uv

2015  Pq¬ amks¯ AcnbpsS  Csâ³Uv  ]mÊm¡nbn«pണ്ട് ­.  DSs\ ssI¸än  AXmXv tI{µ§fn \n¶pw Acn  FSpt¡­Xm¬v .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?