flash news

### എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : HTV സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 13,14 തീയതികളിലെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.*** ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും LP, UP ഉൾപ്പെടുന്ന ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും യോഗം 18.02.2017 ശനിയാഴ്ച 10.30 നു ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു. അജണ്ട : LSS/USS പരീക്ഷ, പൊതു വിദ്യഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ

Thursday, May 28, 2015

AcnbpsS Csâ³Uv

2015  Pq¬ amks¯ AcnbpsS  Csâ³Uv  ]mÊm¡nbn«pണ്ട് ­.  DSs\ ssI¸än  AXmXv tI{µ§fn \n¶pw Acn  FSpt¡­Xm¬v .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?