FLASH


പുതിയ സർക്കുലർ / ഗവ. ഓർഡർ എന്നിവ NEW ORDERS @ CIRCULARS എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. .....

::: അറിയിപ്പ്****വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാശനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Thursday, May 28, 2015

AcnbpsS Csâ³Uv

2015  Pq¬ amks¯ AcnbpsS  Csâ³Uv  ]mÊm¡nbn«pണ്ട് ­.  DSs\ ssI¸än  AXmXv tI{µ§fn \n¶pw Acn  FSpt¡­Xm¬v .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?