flash news

### പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സംസ്‌കൃതം കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2017 മാർച്ച് 24 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ AKASGVHSS ൽ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മാർച്ച് 31 ലേക് മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നു.

Thursday, May 28, 2015

AcnbpsS Csâ³Uv

2015  Pq¬ amks¯ AcnbpsS  Csâ³Uv  ]mÊm¡nbn«pണ്ട് ­.  DSs\ ssI¸än  AXmXv tI{µ§fn \n¶pw Acn  FSpt¡­Xm¬v .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?