flash news

അറിയിപ്പ് : ആഗസ്റ്റ് 5 ന് ക്ലസ്ററർ ട്രയിനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, November 2, 2016

Ad_n-Iv A-[ym-]-I kwKaw

]-¿-¶qÀ D-]-PnÃ-bn-se FÂ.]n, bp.]n, ssl-kv-IqÄ A-[ym-]--I-cp-sS ]ncn-tbm-Un-¡Â tIm-¹-Iv-kv ao-änw-Kv \-hw-¼À aq-¶v hym-gmgv-N cm-hnse 9.30 ap-X ]-¿-¶qÀ _n.BÀ.kn.bn \-S-¡pw. ]-¿-¶qÀ D-]-PnÃ-bn-se A-d-_n-Iv A-[ym-]-IÀ ]-s¦-Sp-¡p-I. t^m¬ 9446775620

No comments:

Post a Comment

how do you feel?