NEW ORDERS & CIRCULARS
    ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്.  അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല.   അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും  വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും.  അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഈ ബ്ലോഗിന് ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ   ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

 


11.05.2018Best PTA Award 2017-18 Instructions
10.05.2018HM/AEO transfer provisional list 2018-19
09.05.2018General Education Department- D.Ed course renamed as D.El.Ed-sanctioned -orders issued G.O(Rt)No.1700-G.Edn
08.05.2018Appointment of teachers at Model Residential Schools reg.||Circular  ||Application form and vacancy report
07.05.2018സർക്കാർ /എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഫണ്ട് ലഭ്യത
06.05.2018Pre- Primary Teachers Training -application called for -reg
05.05.2018Seniority List _of KannadaHM/AEO's for promotion as DEO in Kasaragod Dist reg
04.05.2018TimeTable Generator -Ubuntu O S based
03.05.2018State Award for Teachers 2018-19-Circular&Application Form
02.05.2018Ninth Standard SAY Examination Circular
26.04.2018കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ വർഷത്തിൽ 3 തവണ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
25.04.2018 വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം  - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12  ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
25.04.2018സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
25.04.2018Finance Department: Pay Revision arrears Third installment Directions to process the same in SPARK
24.04.2018SSA Vacation Training Permission to attend Training in Other Districts
23.04.2018ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു പ്ലാവിൻതൈ -പരിസ്ഥിതിദിനം -നിർദേശങ്ങൾ
22.03.2018മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019  സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ
21.04.2018Loan Advance Refund Instructions
20.04.2018
19.04.2018
18.04.2018
17.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
15.04.2018
14.04.2018
11.04.2018
10.04.2018
09.04.2018
08.04.2018
07.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
04.04.2018
03.04.2018
02.04.2018
01.04.2018
31.03.2018
31.03.2018
30.03.2018
29.03.2018
28.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
26.03.2018
25.03.2018
24.03.2018
23.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
21.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
18.03.2018
17.03.2018
16.03.2018
15.03.2018
14.03.2018
13.03.2018
12.03.2018
11.03.2018
10.03.2018
09.03.2018
08.03.2018
07.03.2018
06.03.2018
05.03.2018
04.03.2018
03.03.2018
02.03.2018
01.03.2018
28.02.2018
27.02.2018
26.02.2018
25.02.2018
24.02.2018CWSN(2) -SSLC Examination March 2018 -Order No.IED/69670/17/DPI  dated 23.02.2018
23.02.2018Qualification for promotion to the cadre of HM in Aided Primary Schools
22.02.2018School Sureksha Authority - 2016 
21.02.2018ORC school nodal teacher included in PTA executive committee- orders issued G.O(Ms)No.17-G.Edn 
20.02.2018DA - Time limit for crediting arrears to Provident Fund account - Extended
19.02.2018Summer coaching camp selection 2018-19
18.02.2018സ്ക്കൂളുകളിലെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ
17.02.2018Chiak Scholarship Circular: N2/10507/DPI dtd 12.02.2018
17.02.2018Pre-Matric Scholarship 2018-19 - NSP - School Registration - Reg:-
17..02.2018Regularisation of of service of Teachers who are appointed for additional posts in Aided Schools Schools before 01-06-2011
17.02.2018General instructions for preparation of Bill in SPARK for the period prior to 2/2011 in the case of employees having PEN Circular 09/2018/Fin dtd  08/02/2018
16.02.2018SSLC EXAMINATION – MARCH 2018 CENTRALIZED VALUATION - APPLICATION FOR EXAMINERSHIP INVITED..CIRCULAR
15.02.2018Directions from DPI on Noon Meal during Exam Time
15.02.2018e-treasury - Collection of Government money through all branches of e-treasury integrated banks - inclusion of Union bank GO(P)No 16/2018/Fin dt   08/02/2018
14.02.2018Gen Edu Department- Students Police cadet project- reg
14.02.2018Higher Secondary Education- general transfer of higher secondary school teachers - criteria and guidelines -order amended
12.02.2018Summer Coaching camp selection 2018 - 19
12.02.2018 Probation Declaration
09.02.2018IT Annual Exam Std 8, 9  reg.Circular
09.02.2018Academic Master Plan Submission _Instructions

17.08.2017                      +

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു                     

17.08.2017 +

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും  2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ്  അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

16.08.2017+

Delegation/Enhancement of Financial Powers of the Administrative Departments of the Secretariat and Heads of Departments - Revised

16.08.2017+

Relinquishment Accept Order

15.08.2017+

Honorarium of Buds School Teachers Enhanced - Circular

14.08.2017+

Criteria for sports events  category fixed on thee basis of age reg.

13.08.2017+

Delegation/Enhancement of Financial Powers of the Administrative Departments of the Secretariat and Heads of Departments - Revised

12.08.2017+

Mathematical Club - activities ranging from school level to state level

11.08.2017+

SLI-GIS Computerisation -Online Data Entry in Viswas Site :Viswas Help File : Online Site

11.08.2017+

HSE - General transfer-Date extended Reg .Circular

10.08.2017+

PF Interest rate fixed for the deposits for the July1 to sept 30

10.08.2017+

HSE- Ban on conducting Private tution by Teachers of Aided/Govt Schools reg.

10.08.2017+

Independence Day Celebration - 2017 -  Instructions - Circular

10.08.2017+

Service card of Clerks - LD/UD Promotion Circular No:C5/5/2017/DPI

09.08.2017+Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines
09.08.2017+Independence day Flag hoisting in Educational Institutions and Govt Offices reg.Circular dtd 05-08-2017
09.08.2017+Permission to Conduct Independence Day Quiz in Schools reg. DPI ltr dtd 26-07-2017
09.08.2017+DIET Promotion,Transfer and Posting of Principals and Senior Lectures and faculty charge in DIET-orders issued GO(Rt)No.2522/2017/GEdn dtd 31.07.2017
09.08.2017+Online HM Transfer circular No: D5/6000/2017/DPI 08.08.2017
09.08.2017+RMSA -Computer Programmer vacancies -Notification
08.08.2017+Disciplinary Action against the teachers who have not attended cluster training on 05-08-2017 reg.
08.08.2017+Teachers Bank 2017-18 -Time limit H2/44444/2017/DPI  
07.08.2017+Early Disbursement of salary In connection with Onam order
05.08.2017+Text Book Indenting Directions on Shortage of Text Books
05.08.2017+NTSE/NMMS Examination Notification..

05.08.2017NTS/NMMS Examination Notification..
03.08.2017+Financial Assistance to CWSN standard 1 to VIII - 2017-18 - Fund Releasing Order - issued
03.08.2017+School Parliament Election - Notification
02.08.2017+Minority Pre Metric Scholarship-Date Extended
02.08.2017+Deployment - Teachers Bank reg
02.08.2017+State School Sports meet 2017-Notification - Sponsorship -reg
01.0 circular for Senior Clerk Details
01.08.2017              Introduction of Pension Portal for all service pensioners in the State         forpension related information
30.07.2017+Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions                                                        
30.07.2017+National Savings Scheme -Instructions                                                                                   
29.07.2017
https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifCo-operative Recovery from the salary of State Government          Employees through SPARK - Clarification issued.Circular     No:60/2017/Fin dtd 28/07/2017                                                                   
29.07.2017                                                                                                                
https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി - സ്റ്റൂഡന്റ്സ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് - നം.93/2017 ധന തിയതി 21-07-2017
29.07.2017
https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifCluster training on 5-08-2017 - Instructions-DPI ltr dtd 29-07-2017
29.07.2017+Directions for Conducting Science Seminar 2017-18  
29.07.2017+Retirement of the Gazetted ministerial Staff - Charge arrangement Order
29.07.2017+Higher Secondary Principal Promotion - Orders issued - DPI endorsement dtd 29-07-2017
29.07.2017+Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions
28.07.2017+Nature Camp for Children-Instructions
28.07.2017+Directions for Conducting Science Seminar 2017-18
28.07.2017+Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions
28.07.2017+Transfer and Posting of DEO as DDE-reg:-
28.07.2017+Principal Promotion Order
27.07.2017+School Parliament Election 2017 -18 Notification..
27.07.2017+Time Table - First Terminal Examination 2017 -18: HS Section:LP/UP Section :Muslim School
26.07.2017+Staff Fixation 2017 -18 - Data collection reg:-Circular
26.07.2017+Promotion and Transfer of HM/AEO equated categories - Orders issued
26.07.2017+Transfer and posting and promotion in the cadre of Junior Superintendents/Noon Meal Officers/Store Keepers and Head Clerks - Orders issued
26.07.2017+Vidhyarengam Module 2017 HS section                                                                                  
26.07.2017+Promotion and Transfer of HM/AEO equated categories - Orders issued                               
26.07.2017+Staff Fixation 2017 -18 - Data collection reg:-Circular                                                             
25.07.2017+Deployment of Protected Teachers-Instructions to DDE                                                         

25.07.2017+Wearing Name badge/Name board for identifying Government Employees on duty—Instructions issued.Circular No: 7318/A.R13(2)16/PRD
24.07.2017Uniform during Rainy Season
24.07.2017Teachers Day - Competition for Teachers                                                                 
24..07.2017Pay Revision 2014- Delinquency in crediting Pay Revision arrears to Provident Fund Account - Strict Instructions  
24.07.20171)Prematric Scholarship 2017 -182) Application form
24..07.2017Appointing Teachers in Daily Wages Instructions
24..07.2017LAC ADF - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പാചകപ്പുരയും ടോയ് ലറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് - സ്പഷ്ടീകരണം
24..07.2017Vidyarangam Kalasahithyavedi HS Module & UP Module

    
20-07-2017           Guidelines to revise Staff fixation as per new teacher-student ratio.reg
19-07-2017Letter from DPI - Complements to all staff in Educational Dept.reg
19-07-2017Teacher -Student ratio in Classes 9 and 10 - reg
16-07-2017Enhancing the amount for the marriage of girls- Class4 and Part time employees - reg
16-07-2017Deployment of excess teachers: Omission - reg
09-07-2017Sixth working day data collection - Last chance for rectification of errors in Sampoorna - reg
09-07-2017Appointment up to 29-01-2016- Disbursing salary arrear as cash for certain categories-reg
                                             

21.07.2017 Meeting minutes on 29.05.2017 & 30.05.2017 -
19.07.2017 Letter from DPI
18.07.2017 Promotion and transfer of Senior Superintendents
18.07.2017 Ratio Promotion
18.07.2017 Transfer and postings PA to DEO
18.07.2017 Promotion in the cadre of UD Typist/Senior Grade Typist/Selection Grade Typist - Orders issued
17.07.2017 Provisional Seniority list of DIET Lecturers
14.07.2017 Probation in the cadre of Headmaster/Assistant Educational Officers
14.07.2017 Erattum order - HM/AEO Promotion -reg
13.07.2017 Promotion and posting of FCS - sanctioned orders - issued
12.07.2017 HM/AEO Transfer -order
11.07.2017 Seniorty list of Diet Principals and Sr Lr
11.07.2017 HM/AEO Transfer -order
10.07.2017 Endorsment order
04.07.2017 Probation in the cadre of Headmaster/Assistant Educational Officers
04.07.2017   Transfer and postings of Heads of Departmental High School/AEOs/TTIs
04.07.2017 GPF(Kerala)/Kerala Aided School employees Provident Fund Rules
03.07.2017 Probation declaration -order issued

 

88  UNIFORM 2016-2017 PAGE ONE PAGE               TWO

87 ONAM  ALLOWANCE 

86 ONAM ADVANCE

85 utharavu one two three

84. sixth workingday format

83  DROPOUT 2014-2015

82 TEACHERS TRAINING 2014-2015 FORM

81 UNIFORM FUND 2014-15

80 UNIFORM UTILIZATION FORM

79 VISWAKARMA/OBC 2012-2013

78.LSS/USS

 77  NOON MEAL

76 UNIFORM DATA

75  PLAN SSA

74 UTILIZATION CERTIFICATE PREMETRIC

73 PREMETRIC 2012-2013

72  UNIFORM AIDED 2014-2015 ELIGIBLE LIST

71 .GPAIS 

70 SCHOOLS IN PAYYANNUR SUB DIST-DETAILS

69  SURVEY FORM TO UP SCHOOLS ONLY

68  SHADABDHI SCHOOL FORAM

67 IDENTIFICATION SASTHRAMELA

66 മേളകളുടെ വിഹിതം അടക്കാനുള്ള ഫോറം 

65 ശുചിത്വ കവിത ആലാപനം‌ 

64 ശുചിത്വ കവിത വരികൾ 

63 SPARK UNLOCK FORM

62 july 15

61    NOON MEAL AUDIT REPORT

60  BUDGET 2015-2016 FORMS 

59 2014-15 ALL COMMUNITIES SCHOOL WISE STATEMENT

58  UNECONOMIC SCHOOL 2013-14

57 PRE METRICSCHOLARSHIP UTILISATION CERTIFICATEERTIFICATE

56 UNECONOMIC SCHOOL STRENGTH

55 STAFF FIXATION PROPOSAL 2014-15 FORMAT

54 format 6 working day

53  FINANCIAL DATA one  two

52 SOCIETY UNDER AEO PAYYANNUR

51 TEXT BOOK  FORM X L

50  FOOD SAFETY FORM

49 PROMOTION AS PRIMARY HM

48 PENSION DETAILS FORM

47 SANSKRIT SCHOLARSHIP FORM

46 NATIONAL PENSION FORM

45UNIFORM NEW ORDER  

43  MESSAGE TO PRIMARY HM FROM BRC 

42  PRIMARY LANGUAGE TEACHER PROMOTION AS HSA

41 NOON MEAL FEEDING STRENGTH FORM NEW

40  DA 63% GO

39  DA  GENERAL ORDER AND DIRECTIONS

38 AVALOKANA REPORT

37 NOON MEAL AUDIT REPORT

 

35  PASSED CONTIGENT AMOUNT NOON MEAL SEPT.OCT 2013

34 AIDED SCHOOL VACANCY FORM

33 KSREC FORUM

32 NIRMMAL FORUM

31 SHASTHRAMELA DIST  TIME SCHEDULE

30 PRE METRIC 2012-2013 FRESH          RENEWAL

29 ഹരിത      ഫോർമാറ്റ്‌ ......

28 text book form

27  salary statement as on 1/10/2013

26   EXPENDITURE STATEMENT NEW;;;;;;;;

25)SCHOOL IDENTIFICATION NUMBER GOVT   AIDED

22) VIDHYARANGAM
8)   KASEPF FORMS
6)   K TET
5)   SPARK
2)   FBS
1)   EXPENDITURE


3 comments:

 1. We SHANMUGA introducing our self as we are supplying .....
  SCHOOL UNIFORM,
  BELT,
  TIE,
  SCHOOL DIARY,
  CLASSMATE NOTE BOOKS,
  MAGAZINE,
  BLACK/WHITE & GLASS BOARDS,
  OUT SOURCING WORKS and
  PROVIDING SOFTWARE solutions
  AND MORE YOU WANT...
  for different major educational segments since 2000. Our niche and expertise in the education segment makes us the best qualified vendor for customized software development or IT Solutions for Schools and Colleges. Apart from the technical Skills, We would provide IT Consulting and Recommendations to improve the existing administrative and management process.
  And we supply all types of STUDENT ID CARDS, NAME SLIPS and all photo related programs doing in customers wish. We are distributing only professional cards and in latest technology. You can select different models of cards, card holders and tags. And our card holders will get free INSURANCE COVERAGE and DISSCOUND CARDS of leading book stalls and other shopping malls. We are collecting orders directly from SCHOOL and going for MANUFACTURE so we can give attractive price for you

  ReplyDelete
  Replies
  1. please contact us at tagorevellora@gmail.com

   Delete

how do you feel?