Monday, July 21, 2014

സ്കൌട്ട് ,ഗൈഡ്

സ്കൌട്ട് ,ഗൈഡ് -പുതുതായി  ചേർന്നവരുടെ u.i .d 25/ 07/ 14 നുള്ളിൽ സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം .I M F ,I R F ഇവ മുഴുവൻ സ്കൂളും ഉടൻ ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് . 

No comments:

Post a Comment

how do you feel?