flash news

വൃക്ഷ തൈ വിതരണം സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നതല്ല പകരം മെയ് 26 മുതൽ കോത്തായി മുക്ക് (ഹൈവേ സൈഡ് ) എന്ന സ്ഥലത്തു വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്‌കൂളുകൾ 31 -05 -2017 മുപായി വൃക്ഷ തൈ ആവശ്യാനുസരണം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് ///// എ.ഇ.ഒ , സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവർ 31/ 05/ 2017 ന് സെർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനാൽ മേലൊപ്പ് ആവശ്യമുള്ള ബില്ലുകൾ 25/ 05/ 2017 ന് മുമ്പ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, October 28, 2014

അടിയന്തിര യോഗം

അടിയന്തിര യോഗം 
 D]PnÃmXe imkv{Xtaf/ {]hr¯n ]cnNb tafbn H¶pw രണ്ടും  Øm\§Ä t\Sn PnÃmXe aÂkc§fn ]s¦Sp¡m³ tbmKyXbpÅ  Ip«nIÄ DÅ kvIqfnse  Hcp  A[ym]I\pw  k_v  PnÃmXe I¬ho\Àamcpw 29.10.2014 \v cmhnse 10 aWn¡v D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okn sh¨v \S¡p¶ tbmK¯n ]s¦Spt¡­XmWv.
  

No comments:

Post a Comment

how do you feel?