flash news

### പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സംസ്‌കൃതം കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2017 മാർച്ച് 24 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ AKASGVHSS ൽ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മാർച്ച് 31 ലേക് മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നു.

Tuesday, October 28, 2014

അടിയന്തിര യോഗം

അടിയന്തിര യോഗം 
 D]PnÃmXe imkv{Xtaf/ {]hr¯n ]cnNb tafbn H¶pw രണ്ടും  Øm\§Ä t\Sn PnÃmXe aÂkc§fn ]s¦Sp¡m³ tbmKyXbpÅ  Ip«nIÄ DÅ kvIqfnse  Hcp  A[ym]I\pw  k_v  PnÃmXe I¬ho\Àamcpw 29.10.2014 \v cmhnse 10 aWn¡v D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okn sh¨v \S¡p¶ tbmK¯n ]s¦Spt¡­XmWv.
  

No comments:

Post a Comment

how do you feel?