flash news

### എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : HTV സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 13,14 തീയതികളിലെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.*** ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും LP, UP ഉൾപ്പെടുന്ന ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും യോഗം 18.02.2017 ശനിയാഴ്ച 10.30 നു ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു. അജണ്ട : LSS/USS പരീക്ഷ, പൊതു വിദ്യഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ

Tuesday, October 28, 2014

അടിയന്തിര യോഗം

അടിയന്തിര യോഗം 
 D]PnÃmXe imkv{Xtaf/ {]hr¯n ]cnNb tafbn H¶pw രണ്ടും  Øm\§Ä t\Sn PnÃmXe aÂkc§fn ]s¦Sp¡m³ tbmKyXbpÅ  Ip«nIÄ DÅ kvIqfnse  Hcp  A[ym]I\pw  k_v  PnÃmXe I¬ho\Àamcpw 29.10.2014 \v cmhnse 10 aWn¡v D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okn sh¨v \S¡p¶ tbmK¯n ]s¦Spt¡­XmWv.
  

No comments:

Post a Comment

how do you feel?