flash news

ഉപ ജില്ലാ കലോത്സവവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് 19.11.2016 ശനിയാഴ്ച 12 മണിക്ക് ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി, ഹൈസ്കൂൾ, പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം BRC ഹാളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.****** ഉപജില്ലാ യുവജനോത്സവത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ എൻട്രികൾ 16/ 11/ 2016 വരെ നടത്താവുന്നതാണ്.****** ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ നമ്പർ 951951/ജെ2/16 പൊ.വി.വ തീയതി : 09.11.2016 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകാരത്തിന് അർഹതയുള്ള അധ്യാപക/ അനധ്യാപകരുടെ നിയമന പ്രൊപ്പോസലുകൾ എത്രയും വേഗം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, October 28, 2014

അടിയന്തിര യോഗം

അടിയന്തിര യോഗം 
 D]PnÃmXe imkv{Xtaf/ {]hr¯n ]cnNb tafbn H¶pw രണ്ടും  Øm\§Ä t\Sn PnÃmXe aÂkc§fn ]s¦Sp¡m³ tbmKyXbpÅ  Ip«nIÄ DÅ kvIqfnse  Hcp  A[ym]I\pw  k_v  PnÃmXe I¬ho\Àamcpw 29.10.2014 \v cmhnse 10 aWn¡v D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okn sh¨v \S¡p¶ tbmK¯n ]s¦Spt¡­XmWv.
  

No comments:

Post a Comment

how do you feel?