flash news

അറിയിപ്പ് :കലോത്സവം വെബ് സൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്/// സമ്പൂർണ യൂസർ നൈം ,പാസ് വേഡ് ഉപയോഗിക്കുക///2017-18 വർഷത്തെ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നവമ്പർ 1,2,3,4 തീയ്യതികളിൽ SABT HSS തായനേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.///

Tuesday, October 28, 2014

അടിയന്തിര യോഗം

അടിയന്തിര യോഗം 
 D]PnÃmXe imkv{Xtaf/ {]hr¯n ]cnNb tafbn H¶pw രണ്ടും  Øm\§Ä t\Sn PnÃmXe aÂkc§fn ]s¦Sp¡m³ tbmKyXbpÅ  Ip«nIÄ DÅ kvIqfnse  Hcp  A[ym]I\pw  k_v  PnÃmXe I¬ho\Àamcpw 29.10.2014 \v cmhnse 10 aWn¡v D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okn sh¨v \S¡p¶ tbmK¯n ]s¦Spt¡­XmWv.
  

No comments:

Post a Comment

how do you feel?