Thursday, June 15, 2017

അറിയിപ്പ് 

        ഗവ ; യു. പി. സ്കൂളുകളും, ഹൈസ്കൂളുകളിലെയും 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള  A P L. ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും, Spl.TSB Account Pass book   ഒന്നാം പേജിൻറെ  കോപ്പിയും 16/6/2017ന്  രാവിലെ  11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന്. എ .ഇ .ഒ  അറിയിക്കുന്നു. 

No comments:

Post a Comment

how do you feel?