Thursday, March 22, 2018

അറിയിപ്പ് 
ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2017-18 വർഷത്തെ കണക്കു പരിശോധന ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ 21 വരെ നടത്തുന്നതാണ്.ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രെജിസ്റ്ററുകളും അനുബന്ധരേഖകളും ഏപ്രിൽ 17 നു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.വിശദവിവരങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?