Monday, March 16, 2015

ശില്പശാല

എരമം-കുറ്റൂർ സി.ആർ.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 18.03.2015 ബുധനാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച ഇ.ടിഎൽഎം ശില്പശാല മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?