Thursday, April 16, 2015

വാർഷിക പരിശോധന

ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപെട്ട മുഴുവൻ രജിസ്ടരുകളും, രേഖകളും 20.04.2015 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ വാർഷിക പരിശോധനക്കായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment

how do you feel?