Wednesday, May 13, 2015


01/06/2015 നു  ഉണ്ടാ കാവുന്ന  ഒഴിവുകൾ തസ്തിക തിരിച്ചു  14 / 5 / 2015  നു  ഓഫീസിൽ  സമർപ്പികേണ്ടാതാണ് . ഒഴിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ആയതു  അറിയികേണ്ടാതാണ് .

No comments:

Post a Comment

how do you feel?