Thursday, September 29, 2016

           ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി കണ്ടിജൻറ്‌ ചാർജ്2016   സെപ്റ്റംബർമുതൽ പുതുക്കിയ തുകയാണ്(150 കുട്ടികൾ വരെ 8രുപ  ,150 ന് മുകളിലുളള ഓരോ കുട്ടിക്കും 7രൂപ  ,501 മുതൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും 6 രൂപ) സെപ്റ്റംബർ5 ന് മുമ്പുള്ളത് പഴയനിരക്കാണ്. 

പാചകത്തൊഴിലാളിവേതനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത്400  രൂപയും കൂടിയത് 475 രൂപയുമാണ്.പ്രാബല്യം2016 സെപ്റ്റംബർമുതൽ.സെപ്റ്റംബർ5 ന് മുമ്പുള്ളത് പഴയനിരക്കാണ്.
   (സ .ഉ .(സാധാ )നം 2911 / 2016 / പൊ .വി .വ തീയ്യതി 05 / 09 / 2016 )

No comments:

Post a Comment

how do you feel?