Monday, January 28, 2019


അറിയിപ്പ് 
31/01/2019 hymgm-gvN- Fkv.-F.-_n.-Sn.-Fw.-F-¨v.-F-kv. Xmbn-t\-cn-bn sh¨v \S-¡p¶ ]¿-¶qÀ D]-Pnà kwkvIrXw A¡m-Z-anIv Iu¬kn kwkvIrXw kvtImfÀjn¸v ]co-£- Uyq-«n-bn  \nb-an-¨n-«pÅ A[ym-]-I-cpsS t]cv hnhcw Xmsg sImSp-¡p-¶p.

]co£ kabw : cmhnse 10.30 apXÂ 11.30 hsc bp.-]n. hn`mKw
                      : 11.30 apXÂ 12.30 hsc FÂ.-]n. hn`mKw

 LPhn`mKw

1.       apc-fn-Ir-jvW³. Sn, ]m«n-b½ F.bp.]n kvIqÄ
2.      {]km-Zv. Fw, F.bp-.]n-.Fkv Gäp-Ip-Sp¡
3.       ]n.-sI. hma-\³ t\mÀ¯v F.bp.-]n- kvIqÄ
4.      Cµp. hn, Pn.bp.-]n-.Fkv Ac-h-©mÂ
5.      doP. ]n, Ip¶cp F.-bp.-]n.-kvIqÄ
6.       D®n-Ir-jvW³ \¼q-Xn-cn, ]¿-¶qÀ sk³{SÂ bp.-]n.-kvIqÄ
7.      [\y. Fw.sF., -Pn.-bp.-]n.-Fkv IpäqÀ
8.       cay. sI.-hn, shtÅmd F.-bp.-]n. kvIqÄ
9.       civan.-sI.-sI, Nt«ymÄ Fkv.-sI.-hn.-bp.-]n.-Fkv
10.   IrjvW-Zm-kv.-Sn.-]n, am\y-Kpcp bp.-]n.-kvIqÄ
11.    AP-bIpamÀ, sP.-Fw.-bp.-]n.-Fkv sNdp-]pg

UPhn`mKw

1.       cmPo-h³.-Fw, Pn.F-¨v.Fkv.-Fkv shÅqÀ
2.      F. Pb-{]-Im-iv, A¶qÀ bp.-]n.-Fkv
3.       i¦c-\m-cm-b-W³. Sn, F³.-F³.-F-kv. bp.-]n.-F-kv. Be-¡mSv
4.      cay. ]n.-bp, Fkv-FkvPnF-¨v-F-kv-Fkv ]¿-¶qÀ
5.      Ite-jv. BÀ, Pn.-bp.-]n.-F-kv,-t]m-¯mw-I­w
6.       kp[.F-kv, Fkv.-hn.-bp.-]n.-F-kv, ap¯¯n
7.      Zo]. Fw.-hn, Im\mbn t\mÀ¯v bp.-]n.-Fkv
8.       Cµn-c. sI.-hn,-Nn-Zw-_-c-\mYv bp.-]n. kvIqÄ
9.       A^vk¯v. ]n, Pn.F-¨v.Fkv.-Fkv. am¯nÂ
10.   lcn-Ir-jvW³. Sn.-]n, Fkv.-F.-_n.-Sn.-Fw.-F-¨v.-F-kv.-Fkv Xmbnt\cn
11.    kmlnXy. Fw.-hn, Un.-F-kv.-F.-bp.-]n.-F-kv. tImtdmw
12.   joe. F³.-sI, F.-sI.-F.-Fkv.Pn.hn.-F-¨v.-F-kv.-F-kv, ]¿-¶qÀ.

cmhnse 10 aWn¡v Xs¶ Ip«n-Ifpw A[ym-]-Icpw ]co£m skâ-dn \nÀ_-Ô-ambn F¯n-t¨-c-W-sa¶v F.-C.-H. Adn-bn-¡p-¶p. ടി അധ്യാപകരെ പരീക്ഷാ ഡ്യുട്ടിക്ക് ഹാജരാകുന്നതിന് 31/01/2019 ന് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപകരെ അറിയിക്കുന്നു.


No comments:

Post a Comment

how do you feel?