Thursday, June 8, 2017


`c-W-`mj amXr-`mj”                                                                
\w.Fkv 2(F) 22132/2017/Un.]n.sF              s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS
                                                         Imcymebw, Xncph\´]pcw,                                                                                                     
                                                                 XobXn :07.06.2017.

t{]jI³

       s]mXphnZym`ymk UbdIvSÀ.
kzoIÀ¯mhv
        hnZym`ymk D]UbdIvSÀ,
        FÃm PnÃIÄ¡pw.
kÀ,
       hnjbw:þs]mXphnZym`ymk hIp¸v þ Bdmw {]hr¯n Zn\¯n kvIqfnÂ
                   \n¶pw Ip«nIfpsS hnhctiJcWw \S¯p¶Xv þ kw_Ôn¨v.

       kqN\:þ  CtX \¼dnepÅ 06.05.2017, 24.05.2017 F¶o XobXnIfnse 
                    s]mXphnZym`ymk UbdIvStdän \n¶pÅ kÀ¡pedpIÄ.

kqN\bnte¡v {i² £Wn¡p¶p. s]mXphnZym`ymk hIp¸n\p IognepÅ apgph³ kÀ¡mÀ/FbvUUv/A¬FbvUUv (AwKoImcapÅXv) kvIqfpIfn \n¶pw Bdmw {]hr¯nZn\¯n Ip«nIfpsS F®w Hm¬sse\mbn tiJcn¡p¶Xn\pff \S]Sn FÃm F.C.H/Un.C.H/Un.Un.C. Hm^okpIfpsS \nb{´W¯n Imcy£aambn \S¶phcnIbmWv. 06.05.2017  s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS kÀ¡pedn ]dª {]Imcw Bdmw {]hr¯n Zn\¯n 5 aWn¡p ap³]mbn Ip«nIsf kw_Ôn¡p¶ IrXyamb IW¡v kÀ¡mcn \ÂtI­Xv A\nhmcyamWv.  BbXn\m \msf (08.06.2017) Bdmw {]hr¯n Zn\¯n Hmtcm hnZymeb§fnsebpw Ip«nIfpsS F®w tcJs¸Sp¯n kwØm\Xe¯n  F¯n¡p¶Xn\p apt¶mSnbmbn Xmsg ]dbp¶ Imcy§Ä k¼qÀ® tkm^väv shbdn Umäm F³{Sn \S¯nbn«ps­¶v Hcn¡Â IqSn Dd¸phcp¯phm³ Xm¸cys¸Sp¶p.
1.     Un.C.H/F.C.H ]cn[nbn hcp¶ apgph³ hnZymeb§fnsebpw Ip«nIsf kw_Ôn¡p¶ hnhc§Ä tcJs¸Sp¯n F¶pd¸phcp¯pI.
2.     2017þ18 A[yb\ hÀjw ]pXpXmbn kvIqfn tNÀ¶ Ip«nIfpsS hnhc§Ä ]qÀ®ambpw DÄs¸Sp¯nbn«ps­¶v {]tXyIw Dd¸phcpt¯­XmWv.
3.     24.05.2017 se kÀ¡pedn ]dªn«pÅ {]Imcw Bdmw {]hr¯n Zn\¯n kab]cn[n¡pÅn Xs¶ Hmtcm kvIqfnsebpw Umäm F³{Sn ]qÀ¯oIcn¡pIbpw \ÂInbn«pÅ hnhc§Ä icnbmsW¶v  ]cntim[\bv¡v hnt[bam¡nbXn\ptijw tkm^väv shbdn confirm sNt¿­XmWv.
4.     F.C.H/Un.C.H. Xe¯n Bdmw {]hr¯n Zn\¯n e`n¨ Ip«nIfpsS F®w ap³hÀj§fnse Ip«nIfpsS F®hpambn XmcXayw sNbvXv {]tXyIw hnebncp¯n IW¡n IrXyX hcpt¯­XmWv.
5.     Un.C.H/F.C.H. Xe¯n Umäm shcnss^ sNbvXv confirm sNbvXv Ignªm kvIqfpIÄ¡v XpSÀ¶v Umäbn amäw hcp¯m³ Ignbnà F¶p {]tXyIw HmÀ¡pI.
Bdmw {]hr¯nZn\¯n Ip«nIfpsS F®w IrXyXtbmsS kab_ÔnXambn kÀ¡mcn \ÂIp¶Xn\v Hmtcmcp¯cpsSbpw hyàn]camb {i² At¶ Znhkw D­mIWsa¶v Hcn¡Â IqSn Adnbn¡p¶p.         
                                                           hnizkvXXtbmsS,  

                                                                   H¸v/þ    
                           s]mXphnZym`ymk AUojWÂ UbdIvSÀ (P\dÂ),                                       
                                           s]mXphnZym`ymk UbdIvSÀ¡p th­n.]IÀ¸v:PnÃm hnZym`ymk Hm^okv/D]PnÃm hnZym`ymk Hm^okv.


No comments:

Post a Comment

how do you feel?